TEISINĖS KONSULTACIJOS
 

Teikiame konsultacijas žodžiu ir raštu. Jums pageidaujant, atliekame situacijos analizę ir pateikiame išsamią konsultaciją, remiantis teisės aktų ir teismų praktikos nuostatomis bei asmenine patirtimi.

DOKUMENTŲ RENGIMAS
 

Rengiame procesinius dokumentus, prašymus, užklausas, skundus, pareiškimus, pranešimus, padedame parengti įmonėms darbo santykius reglamentuojančius dokumentus, konfidencialumo, nekonkuravimo, kolektyvines sutartis, taip pat sutartis įvairiais kitais klausimais, kitus dokumentus.

ATSTOVAVIMAS VYKDYMO PROCESE, NOTARŲ KONTOROSE
 

Klientui pageidaujant, tarpininkaujame rengiant notarines sutartis notarų kontorose, konsultuojame dėl sutarčių nuostatų, sąlygų. Taip pat atstovaujame antstolių kontorose vykdymo procese bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimais, rengiame užklausas, prašymus, skundus, padedame teikiant informaciją antstoliui.

DOKUMENTŲ RENGIMAS
 

Rengiame sutartis civilinės, darbo, šeimos, verslo, statybos, nuomos, pirkimo ir kitų sričių klausimais. Atsižvelgiant į kliento pageidavimus, individualizuojame sutarčių nuostatas, padedame rasti sprendimus sudėtingų klausimų sureguliavimui.

ATSTOVAVIMAS TEISME
 

Atstovaujame teismuose civilinėse, šeimos, darbo, administracinėse, administracinių nusižengimų, baudžiamosiose ir kitose bylose. Patariame dėl bylos strategijos, rengiame procesinius ir kitus dokumentus, renkame įrodymus, teikiame konsultacijas bylos eigoje. Taip pat turime patirties atstovaujant klientus Europos Sąjungos Teisingumo Teisme bei Europos žmogaus teisių teisme.

ATSTOVAVIMAS INSTITUCIJOSE IR SANTYKIUOSE SU FIZINIAIS BEI JURIDINIAIS ASMENIMIS
 

Teikiame atstovavimo institucijose paslaugas, kliento vardu rengiame prašymus, skundus, užklausas kitus dokumentus, dalyvaujame komisijų, komitetų ir kt. posėdžiuose. Atstovaujame derybose, tarpininkaujame šalims ieškant kompromiso.

MEMEL-LAW | Advokato Henriko Mackevičiaus ir partnerių kontora

KOMANDA


Henrikas Mackevičius
Advokatas

henrikas.mackevicius@memel-law.com
Mob. tel. Nr.: +370 687 106 10

Karolis Gerbauskas
Advokatas

karolis.gerbauskas@memel-law.com
Mob. tel. Nr. +370 610 7 59 59

Visvaldas Petryla
Advokato padėjėjas

visvaldas.petryla@memel-law.com
Mob. tel. Nr. +370 683 083 47

Robertas Mackevičius
Teisininkas

robertas.mackevicius@memel-law.com
Mob. tel. Nr. +370 672 267 58

Kristina Sandovaitė
Teisininkė

kristina.sandovaite@memel-law.com
Mob. tel. Nr. +370 676 606 81

MEMEL-LAW | Advokato Henriko Mackevičiaus ir partnerių kontora

PASLAUGOS


 • Atstovavimas ikiteismine ir teismine tvarka ginčuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, valstybės tarnautojais, pareigūnais ir kitais viešojo administravimo subjektais dėl priimtų sprendimų ir veiksmų, atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus
 • Administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų, nukentėjusiųjų atstovavimas administracinių nusižengimų bylose
 • Atstovavimas bylose dėl kelių eismo taisyklių, darbo įstatymų, aplinkos apsaugos reikalavimų, mokestinių teisės normų ir kitų pažeidimų, savavališkos statybos, savavališko žemės, miško, vandens telkinių užėmimo bei naudojimo ir vengimo juos grąžinti ir kt.
 • Giname įtariamuosius ir kaltinamuosius ikiteisminio tyrimo institucijose ir teismuose
 • Atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus ir civilinius atsakovus
 • Rengiame procesinius dokumentus, skundus
 • Teikiame pagalbą dėl neteisėtu sulaikymu ar nuteisimu padarytos žalos atlyginimo
 • Atstovaujame privataus kaltinimo bylose (dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo, fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, žmogaus veiksmų laisvės varžymo, seksualinio priekabiavimo, šmeižimo, neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo, turto sunaikinimo ar sugadinimo (įskaitant ir dėl neatsargumo), mirusiojo atminimo išniekinimo)
 • Preliminarių turto perleidimo sutarčių analizė ir rengimas
 • Turto perleidimo, nuomos, panaudos ir kt. sutarčių, susijusių su nekilnojamuoju turtu analizė ir rengimas
 • Rangos sutarčių analizė ir rengimas
 • Naudojimosi nekilnojamuoju turtu tvarkos nustatymas ir nekilnojamojo turto atidalinimas teisminiu ir neteisminiu keliu
 • Servitutų ir uzufruktų nustatymas ne teisminiu ir teisminiu keliu
 • Konsultacijos ir atstovavimas teritorijų planavimo klausimais
 • Atstovavimas ginčuose tarp bendraturčių
 • Atstovavimas ir konsultacijos ginčuose dėl bendrosios nuosavybės administravimo
 • Atstovavimas sprendžiant ginčus dėl sutarčių pažeidimų ir žalos (nuostolių) atlyginimo
 • Atstovavimas institucijose ir teismuose dėl terminų savavališkoms statyboms įteisinti pratęsimo
 • Konsultacijos darbo santykių klausimais
 • Darbdavių bei darbuotojų atstovavimas individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose
 • Atstovavimas ir konsultavimas dėl darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo
 • Atstovavimas ir konsultavimas dėl darbo sąlygų keitimo
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutarčių analizė ir rengimas
 • Darbovietės nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, pareiginių instrukcijų ir aprašymų, kitų instrukcijų, tvarkų, įsakymų ir kitų vidaus teisės aktų analizė ir rengimas
 • Įmonės, šakos, teritorinių ir nacionalinių kolektyvinių sutarčių analizė ir rengimas, konsultavimas
 • Profesinių sąjungų steigimas, valdymo dokumentų analizė ir rengimas, konsultavimas veiklos klausimais, atstovavimas santykiuose su darbdaviais
 • Konsultacijos dėl nekonkuravimo ir konfidencialumo sutarčių, jų analizė ir rengimas
 • Konsultavimas dėl draudimo sutarčių sudarymo, jų vykdymo, draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimo draudikui (subrogacijos), perdraudimo
 • Atstovavimas ginčuose dėl draudimo išmokų (ne)išmokėjimo ir kitų susijusių klausimų
 • Konsultavimas autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais
 • Autorinių ir licencinių sutarčių analizė ir rengimas
 • Konsultavimas ir atstovavimas prekės ženklų registravimo klausimais
 • Atstovavimas ir konsultacijos dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo
 • Atstovavimas ir konsultacijos dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos juridiniam asmeniui iškėlimo
 • Kreditorių interesų atstovavimas bankroto procese
 • Kreditorinių reikalavimo parengimas ir pateikimas
 • Įmonių, filialų ir atstovybių steigimas
 • Dokumentų, susijusių su įmonės valdymu, analizė ir rengimas
 • Konsultavimas akcininkų teisių įgyvendinimo klausimais
 • Akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių analizė ir rengimas
 • Įmonių steigimo dokumentų rengimas, keitimas, analizė bei registravimas
 • Konsultavimas kitais su įmonės valdymu susijusiais klausimais
 • Atstovavimas, konsultacijos, dokumentų rengimas įvairiais su įmonių teise susijusiais klausimais
 • Atstovavimas ir konsultacijos juridinių asmenų ir jų filialų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, įmonių pirkimo-pardavimo ir kitais klausimais
 • Atstovavimas ir konsultacijos dėl juridinio asmenų veiklos tyrimo
 • Konsultavimas bei atstovavimas šeimos teisių įgyvendinimo ir gynimo srityje
 • Konsultavimas bei atstovavimas santuokos nutraukimo, turto padalijimo, vaikų išlaikymo, bendravimo su jais tvarkos bei gyvenamosios vietos nustatymo bylose
 • Konsultavimas bei dokumentų rengimas dėl gyvenimo skyrium
 • Tėvystės nustatymas
 • Tėvystės (motinystės) nuginčijimas
 • Dokumentų teismo leidimams gauti rengimas
 • Vedybų sutarčių analizė ir rengimas
 • Konsultavimas mokesčių ir jų administravimo klausimais
 • Atstovavimas ikiteisminiuose mokestiniuose ginčuose su mokesčių administratoriumi, mokestinių ginčų komisijoje ir teisme
 • Konsultavimas, dokumentų rengimas dėl palikimo priėmimo bei kiti klausimai susiję su paveldėjimu
 • Konsultavimas, dokumentų rengimas dėl testamento sudarymo, pakeitimo
 • Atstovavimas ginčuose dėl paveldėjimo, dėl teisės į privalomąją palikimo dalį, dėl terminų palikimui priimti atnaujinimo, palikimo priėmimo pradėjus jį faktiškai valdyti fakto nustatymo
 • Komercinių ir vartojimo sutarčių analizė ir rengimas
 • Konsultavimas bei atstovavimas derybose dėl sutarčių sudarymo ir vykdymo
 • Konsultavimas bei atstovavimas ginčuose, kylančiose iš sutartinių santykių
 • Konsultavimas ir pagalba sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais
 • Atstovavimas ir konsultacijos dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ar nesudarytomis
 • Atstovaujame viršnacionaliniuose teismuose (Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Europos Žmogaus Teisių Teismas)
 • Atstovavimas ir konsultavimas ginčuose dėl vietinių ir tarptautinių vežimų tarp siuntėjų, gavėjų, vežėjų, ekspeditorių
 • Konsultuojame ir atstovaujame tiekėjus, perkančiąsias organizacijas ikiteisminėje ir teisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje
 • Konsultuojame klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų eiga, rezultatais, pretenzijų ir skundų pareiškimu
 • Asmens garbės ir orumo gynimas
 • Teisės į privatų gyvenimą, atvaizdą, teisės į vardą gynimas
 • Pacientų teisių gynimas
 • Atstovavimas ginčuose dėl neturtinės žalos atlyginimo
 • Kitų žmogaus teisių gynimas
Memel-law - Advokato Henriko Mackevičiaus ir partnerių kontora

NAUJIENOS


 • Patenkinti teismo sprendimu

  http://www.pajurionaujienos.com/index.php?act=exp&sid=18445 Teisėtvarka 2019-05-10 Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjo šešių Darbėnų gimnazijos darbuotojų apeliacinį skundą. „Teismas tenkino mūsų reikalavimus, panaikino nustatytus koeficientus ir įpareigojo juos perskaičiuoti. Sprendimas dar gali būtų skundžiamas Aukščiausiajam...

 • Dėl didesnių atlyginimų kovojo Lietuvos Aukščiausiame Teisme

  http://www.pajurionaujienos.com/index.php?act=exp&sid=18158 Edita KALNIENĖ Teisėtvarka 2019-02-22 Ginčas tarp Marijono Daujoto progimnazijos, tuo metu buvusios pagrindinės mokyklos, ir joje dirbančių nepedagoginių darbuotojų tęsiasi ir jau pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį teismą (LAT), kuris nutarė...

 • Darbuotojai įrodė – mažesnis atlyginimas jiems buvo nustatytas nepagrįstai

  Dovilė URNIKIENĖ, Teisėtvarka, 2018-08-03, UAB Pajūrio naujienos, http://www.pajurionaujienos.com/index.php?sid=17415&act=exp   Nesant patvirtintų vidaus tvarkos taisyklių, negalima spręsti, ar koeficientų skyrimo sistema pedagogams ir nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams buvo skaidri ir nėra diskriminacinė. Tokią išvadą padarė...

 • Teisme – ir Darbėnų gimnazijos darbuotojų kova dėl didesnių atlyginimų

  „Supratome klausimą, bet formaliai pažaisime“, – taip Kretingos rajono savivaldybės administracijos poziciją nusakė advokatas Karolis Gerbauskas, kuris teisme atstovavo šešiems Darbėnų gimnazijos darbuotojams, manantiems, kad jiems be pagrindo buvo...

 • Mažesnį koeficientą skyrė, nes vadovavosi protingumo principu

  „Iki šiol reikalavimas buvo panaikinti darbdavio sprendimą ir perskaičiuoti atlyginimus pagal turimas galimybes. Tačiau dabar matome, kad lėšų trūkumo nebuvo, čia buvo valios klausimas, todėl tiksliname ieškinį ir prašome...

 • Kova dėl didesnių atlyginimų persikėlė į teismą

  Dovilė URNIKIENĖ Teisėtvarka 2018-02-27  „Tai yra labiau ne lėšų trūkumo klausimas, o valios“, – įsitikinęs advokatas Karolis Gerbauskas, kuris atstovauja Kretingos rajono švietimo įstaigų profesinių sąjungų susivienijimui, kovojančiam, kad...

 • Žmogžudyste apkaltintam klaipėdiečiui valstybė sumokės 40 tūkst. eurų

  Video reportažą žiūrėkite sekdami šia nuoroda http://tv.lrytas.lt/?id=14803530911480302386 Žmogžudyste nekaltai apkaltinto klaipėdiečio nelaisvę teismas įvertino 40 tūks.eurų. Tiek valstybė turės sumokėti klaipėdiečiui Mindaugui Gelžiniui, kuris buvo nekaltai apkaltintas žmogžudyste. Karinių jūrų pajėgų...

 • Mokytoja mirė, bet liko keistų įtarimų šešėliai

  Klaipėdoje – dar negirdėta byla ir netikėta jos atomazga. Už tai, kad ištaisė moksleivei pažymius, kuriuos pati parašė, mokytojai buvo iškelta baudžiamoji byla. Ji liko neišnagrinėta, nes pedagogė mirė. Klaipėdos...

 • G. Sukurienės noras grįžti į darbą pedagogėms kėlė juoką

  Nuo praėjusių metų rudens iš Plungės specialiosios mokyklos direktorės pareigų atleista Gražina Sukurienė teismo keliu siekia grįžti į buvusią darbovietę ir dirbti mokytoja. Tai, kad buvusi jų vadovė vėl...

 • Kerštas internetu: po melagingo skelbimo – sekso ištroškusių asmenų atakos

  Pastaraisiais metais itin išpopuliarėjusi šmeižto forma – vadinamasis internetinis šmeižtas. Žinoma, niekam nėra malonu, kai tave internete viešai derglioja. Tačiau dar blogesnis internetinio šmeižto variantas – kai atsiranda skelbimas...

 • Bendrovės „Passat“ kursas į bankrotą

  Laivybą smarkiai palietusi pasaulinį krizė nepagailėjo Klaipėdoje esančios laivybos kompanijos „Passat“. Vasario viduryje Klaipėdos apygardos teismas priėmė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai bendrovei. Jau kurį laiką buvo žinių, kad bendrovė...

 • Mokėjimo kortelės – net ir septynmečiams

  Parduotuvėje mokėjimo kortele atsiskaitęs pirmokėlis net prikandęs lūpą ant čekio stropiai bando išvedžioti savo parašą. Tokių vaizdų Lietuvoje bus galima išvysti nuo kitos savaitės. „Swedbank“ pasiūlys mokėjimo korteles 7-13 metų...

 • Laivo areštas – veiksminga priemonė

  Vasario pradžioje Klaipėdoje areštavus laivą "Porsoy", jo įgula atgavo 120 tūkst. Lt. Kitas laivas - "Nijord" su kroviniu visą savaitę stovėjo, nes jūrininkai, negaunantys atlyginimų, atsisakė išplaukti iš Klaipėdos...

 • Per skyrybas šaukštai gali tapti brangesni už vaikus

  Suaugusieji savo vaikus išmaino į baldų komplektus, stalo įrankius ar šviestuvus. Tokio likimo vis dažniau sulaukia besiskiriančių sutuoktinių atžalos. Klaipėdoje daugėja ištuokų ir su jomis susijusių turto dalybų. Skiriasi...

 • Suįžūlėję vairuotojai nebebus toleruojami

  Klaipėdoje nutarta skelbti nepakantumo akciją, kurios metu bus drausminami automobilius ant šaligatvių paliekantys vairuotojai. Tokį sprendimą priėmė vakar posėdžiavusi uostamiesčio Savivaldybės saugaus eismo komisija. Pasak šios komisijos pirmininko Savivaldybės administracijos direktoriaus...

 • Konfliktas laive užgeso paslaptingai

  Vakar nustojo galioti kapitono Viačeslavo Gurovo iš daugiau kaip metus Klaipėdos uoste areštuoto Panamos laivo „Inforte“ viza. Tačiau namo į Sevastopolį jis negalėjo išvykti. Pasas liko pas laivo agentą,...

 • Parduotuvėse įžeidinėjami pirkėjai raginami netylėti

  Prekybos centruose įžeisti lietuviai paprastai tik nuryja kartėlį ir net skundus parduotuvės administracijai rašo tik kraštutiniu atveju. Tačiau vartotojų teisių gynėjai ragina netylėti ir ginti savo interesus, nes esą...

 • Areštavus laivą „Šiauliai“ jūrininkai greitai atgavo pinigus

  Specialistai, susiduriantys su laivų arešto uoste problemomis, džiaugiasi, kad Klaipėdos teismų teisėjai pradeda suprasti skubos svarbą šiame procese. Lietuvos uostamiestyje jau įmanoma laiku areštuoti laivą, kad būtų užtikrintas net išankstinis...

 • Pilnametė prisiteisė iš tėvo alimentus

  Pirmą kartą Klaipėdos apygardos teisme laimėta byla, kurioje pilnametė klaipėdietė prisiteisė iš savo tėvo alimentus. Rugpjūčio 25 dieną šiame teisme buvo priimta nutartis, skelbianti, kad Kauno medicinos universitete studijuojančiai Eugenijai...

 • Po vonios remonto – mintys apie teismą

  Nekokybiškai atlikti darbai ir statybininko nenoras prisiimti atsakomybę - tuo, pasak "Vakarų ekspreso" skaitytojos A. M., baigėsi remontas jos bute. Moteris pasakojo prieš mėnesį pagal skelbimą spaudoje suradusi vaikiną ir...

 • Fotografuojantys telefonai tampa pavojingu ginklu

  Europos nevyriausybinės organizacijos, pasisakančios prieš fotografuojančių telefonų naudojimą, tvirtina, kad naujų technologijų dėka visuomenė netrukus praras privatumą. Mūsų šalies specialistai siūlo pirmiausia surasti ribą tarp viešumo ir privatumo. Pramoninio...

 • Atgauti savo uždirbtus pinigus jūrininkams tampa lengviau

  Teisingumo ministerijos atstovų teigimu, po antstolių reformos pasikeitęs antstolių statusas bei atsiradęs tiesioginis suinteresuotumas sėkmingomis bylų baigtimis lemia aktyvesnį jų dalyvavimą ir tokiose bylose, kuriose sprendžiami atlyginimų negavusių ar...

 • Lobsta ir iš delspinigių

  Klaipėdos bendrovės monopolininkės lobsta ir iš gyventojų sumokėtų delspinigių. Iki paskutinės mėnesio dienos pavėlavusiems atsiskaityti už šildymą bei karštą vandenį priskaičiuojami delspinigiai, kurie, advokatų nuomone, prasilenkia su sveiku protu. Bendrovė...

 • Dirbantis pilnametis iš tėvo alimentų negaus

  Teismas nepatenkino pilnamečio klaipėdiečio Jurijaus P. ieškinio jo tėvui, nes jaunuoliui nepavyko įrodyti, kad jam reikalingas tėvo išlaikymas. Paaiškėjo, jog sūnus nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio atlieka darbinę praktiką, už...

 • Su Konstitucija nesutampantis įstatymas kelia aistras teismuose

  Šiandien Klaipėdos apylinkės teismas turėtų paskelbti sprendimą byloje, kurioje pilnametystės jau sulaukęs jaunuolis siekia iš savo tėvo prisiteisti alimentus. Vaikinas nori, kad tėvas kas mėnesį jam mokėtų po 202 litus....

 • Teismuose – pilnamečių vaikų siekiai prisiteisti alimentus

  Klaipėdoje teismuose jau pradedamos nagrinėti bylos, kai iš tėvų alimentus siekia prisiteisti pilnametystės sulaukę jų vaikai. Mat praėjusių metų lapkričio mėnesį įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso redakcijai, kai...

 • Šmeižiką moteris norėtų „patenkinti“ kojomis

  Teismui pinigine bauda nubaudus klaipėdietę mokytoją, kuri keršydama buvusiam savo draugui išspausdino internete melagingą skelbimą esą jis gėjus, atsirado dar daugiau žmonių, panorusių nuteisti panašius kvailus pokštus krečiančius asmenis....

 • Areštuoto laivo savininkė įgulai vietoj atlyginimų atvežė tortą

  Praėjusį trečiadienį Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė nutartį tenkinti laivo "Inforte" įgulos narių prašymą - areštuoti laivą. Šiuo metu rengiamas ieškinys teismui dėl atlyginimų laive dirbantiems jūrininkams išieškojimo. Patys jūrininkai...

 • Nenori manęs? Esi gėjus!

  Vienos Klaipėdos vidurinės mokyklos pedagogė pasismagino interneto svetainėse, savo buvusį draugą paskelbdama gėjumi. Už tai teismas jai "įsūdė" nemenką baudą. Klaipėdos miesto apylinkės teismas už šmeižimą žiniasklaidoje pripažino ją...

 • Šeimoms brangiai kainuoja jūrininkų nuolankumas

  Kol perkūnas netrenkė, mužikas nepersižegnos. Ši patarlė – apie mūsų jūrininkus. Juos, vienos pavojingiausių profesijų pasaulyje, susijusių su nuolatine rizika gyvybei, atstovus, gina daugiau kaip 60 Tarptautinės darbo organizacijos...

 • Lietuvos jūrininkų darbo problemos užsienio laivuose

  Pastarųjų savaičių įvykiai, susiję su tanklaivio "Eko River" įgulos nariais, įstrigusiais Afrikoje, susilaukė ne tik kitų jūrininkų, bet ir plačiosios visuomenės dėmesio. Greitai nuslūgus susidomėjimui, vargu ar šiems jūrininkams...

 • Laivo savininkas pasimokė

  Klaipėdos apygardos teismas paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą patenkinti jūrininko Aleksandro Grinčiuko ieškinį Panamos kompanijai „Barbary Enterprises Inc.“ dėl atlyginimo sumokėjimo. Taip Lietuvos teisenoje galutinai įsitvirtino precedentas svarstyti...

 • Klaipėdoje priteista įspūdingo dydžio neturtinė žala

  Šią savaitę Klaipėdos apylinkės teisme moraliai nukentėjusiai moteriai buvo priteista 50 tūkst. litų neturtinė žala. Advokato Henriko Mackevičiaus teigimu, tai ko gero pirmas atvejis uostamiestyje, kai buvo priteista tokio...

 • Jūrininkas buvo apgintas teisme

  Jūreivis Aleksandras Grinčukas su savo advokatu Henriku Mackevičiumi, teisme laimėję bylą prieš atlyginimo nemokantį laivo savininką, sukūrė precedentą, kurio dėka dabar ir kiti Lietuvos jūrininkai turi realią galimybę sudrausminti...

 • Pokštas internete patuštins pedagogės piniginę

  Vienos Klaipėdos vidurinės mokyklos informatikos mokytojos buvusiam meilužiui iškrėstas pokštas pasiekė net teisėsaugos institucijas. Moteris neneigia interneto svetainėje išspausdinusi skelbimą, kuriame jos buvęs meilužis neva skelbiasi esąs gėjus. Tačiau...

 • Naują įstatymą Klaipėdos advokatai vertina prieštaringai

  Naujo Advokatūros įstatymo rezultatus visuomenė pajus tuomet, kai rinką užplūs nekvalifikuotų advokatų banga, - teigia kai kurie uostamiesčio teisininkai. Taip manyti juos verčia nauja tapimo advokatu tvarka. Pagal naująjį...

 • Valdininkai bandys pergudrauti teismą

  Jeigu šiandien vyksiančiame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje politikai neprieštaraus, važiavimo kaina miesto maršrutiniais taksi išliks tokia pati - pusantro lito. Su tokia kaina sutinka ir patys vežėjai, anksčiau...

 • „LISCO Baltic Service“ darbuotojai nebepakelia neteisybės

  Spalio pabaigoje Klaipėdos apylinkės teismas pradės nagrinėti klaipėdietės Rasos Leiputės ieškinį bendrovei "LISCO Baltic Service" dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Nuo 2001-ųjų rudens kelte "Palanga" dirbusi išsiskyrusi ir alimentų negaunanti...

 • Po minčių apie savižudybę – pakilimo iliuzija

  Gyvenimo savižudybe vos nebaigusi klaipėdietė apie savo vargus pasakoti nevengia. Po vyro mirties moters butą užėmė velionio vaikai iš ankstesnės santuokos, o našlė buvo išmesta į gatvę. Pirmomis dienomis...

 • Memel-law - Advokato Henriko Mackevičiaus ir partnerių kontora

  KONTAKTAI


  Susisiekite su mumis

  Mob. tel. Nr. +370 676 606 81
  info@memel-law.com
  S. Daukanto g. 2/Puodžių g. 26, LT-92124, Klaipėda

  Darbo laikas:

  I-V 8:00 – 17:00
  VI-VII nedirbame